statut

STATUT

Płockiego Towarzystwa Triathlonu DELTA

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA,
w skrócie: PTT DELTA, zwane dalej towarzystwem.

§ 2
Terenem działania towarzystwa jest miasto Płock i obszar województwa mazowieckiego, a siedzibą władz miasto Płock.

§ 3
Towarzystwo jest zarejestrowanym Stowarzyszeniem kultury fizycznej i posiada osobowość prawną.

§ 4
Towarzystwo działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, statutem oraz wytycznymi Polskiego Związku Triathlonu, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Polskiego Związku Kolarskiego oraz Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich.

§ 5
Towarzystwo w ramach swojej działalności współpracuje z władzami państwowymi i pionami sportowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami
a w szczególności z WOPR, MOSiR Płock, PZTri, OZLa, WMZOLA, PZLA, PZKol oraz PZSW.

§ 6
Towarzystwo może być członkiem Krajowej organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania.

§ 7
Towarzystwo posiada własną odznakę organizacyjną i legitymację członkowską, używa pieczątki podłużnej i okrągłej. Barwami klubu są kolory: żółty, czerwony, niebieski.

§ 8
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i działaczy zrzeszonych w tej organizacji. Towarzystwo rozwija działalność na terenie miasta Płocka, województwa mazowieckiego oraz kraju w dziedzinie triathlonu, lekkiej atletyki, pływania, kolarstwa oraz sportów wrotkarskich.

Rozdział II
Cele i środki działania.

§ 9
1. Celem towarzystwa jest rozwój, podnoszenie poziomu sportowego oraz popularyzacja triathlonu, lekkiej atletyki, pływania, kolarstwa oraz sportów wrotkarskich w Płocku i regionie.
2. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
a) Zrzeszanie członków zajmujących się rozwojem i popularyzacją triathlonu, lekkiej atletyki, pływania, kolarstwa oraz sportów wrotkarskich w Płocku
i regionie,
b) Opracowywanie kierunków rozwoju triathlonu, lekkiej atletyki, pływania, kolarstwa oraz sportów wrotkarskich,
c) Sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej, wychowawczej
i zdrowotnej nad zawodnikami (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi),
d) Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków klubu Statutu, postanowień i regulaminów oraz przepisów i zasad uprawiania triathlonu,
lekkiej atletyki, pływania, kolarstwa oraz sportów wrotkarskich,
e) Dbanie o właściwy poziom moralny zawodników, trenerów i działaczy,
f) Organizowanie szkolenia zawodników, współudział w organizowaniu szkolenia i doszkalania instruktorów, trenerów i sędziów,
g) Organizowanie w sposób pośredni lub bezpośredni zawodów regionalnych, krajowych, międzynarodowych, międzypaństwowych, pucharowych, propagandowych, treningowych i innych zgodnie z zatwierdzonym przez urząd systemem współzawodnictwa sportowego,
h) Prowadzenie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi w kraju i za granicą,
i) Prowadzenie działalności gospodarczej wg odrębnych przepisów.

Rozdział III
Członkowie towarzystwa, ich prawa i obowiązki.

§ 10
Członkowie towarzystwa dzielą się na:
1) Zwyczajnych,
2) Honorowych,
3) Wspierających.

§ 11
1. Członkami zwyczajnymi towarzystwa są:
Osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, młodzież szkolna do lat 18-tu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną na piśmie, jednak bez czynnego prawa wyborczego.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd towarzystwa na podstawie pisemnego zgłoszenia.
3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie, na wniosek Zarządu, osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju triathlonu.
4. Członkami wpierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne, które uznają postanowienia statutu towarzystwa oraz zadeklarują pomoc finansową na rzecz towarzystwa. Członkowie wspierający: osoby fizyczne i prawne-działają
w towarzystwie za pośrednictwem swych przedstawicieli. Członków wspierających przyjmuje /na podstawie pisemnego zgłoszenia/ Zarząd towarzystwa.

§ 12
1. Członkowie zwyczajni towarzystwa mają prawo do:
a) Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz towarzystwa,
b) Zgłaszanie wniosków i postulatów wobec władz towarzystwa,
c) Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności towarzystwa.
2. Członkowie honorowi i spierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 13
1. Członkowie towarzystwa zobowiązani są do:
a) Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego triathlonu, lekkiej atletyki, pływania, kolarstwa i sportów wrotkarskich,
b) Przestrzegania statutu, regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w towarzystwie, PZTri, PZLA, PZKol, PZSW
i obowiązujących ogólnych przepisów w sporcie polskim,
c) Dbania o wysoki poziom moralny zawodników, trenerów i działaczy,
d) Ochrony własności towarzystwa jako własnego dobra,
e) Godnego reprezentowania barw klubowych na zawodach sportowych, imprezach kulturalnych i w życiu osobistym.
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do opłacenia składki członkowskiej
w wysokości i terminach określonych przez władze towarzystwa.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej.

§ 14
Członkostwo osoby fizycznej lub prawnej ustaje w przypadku:
1. Przyjęcia przez Zarząd pisemnego wystąpienia członka z towarzystwa,
2. Rozwiązania się towarzystwa,
3. Wykluczenia na mocy uchwały Zarządu towarzystwa w przypadku nie przestrzegania postanowień statutu oraz innych przepisów towarzystwa,
4. Skreślenia przez Zarząd towarzystwa w przypadku nie przejawiania działalności merytorycznej i organizacyjnej.

§ 15
1. Członek towarzystwa może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień statutu i przepisów towarzystwa.
2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu członka uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału
w systemie imprez sportowych.

§ 16
Od uchwały Zarządu towarzystwa o wykluczeniu, skreśleniu lub zawieszeniu
w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30-u od dnia podjęcia danej uchwały.

Rozdział IV
Władze towarzystwa

§ 17
Władzami towarzystwa są:
1. Walne Zebranie.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 18
Kadencja władz towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

§ 19
W przypadku ustania członkostwa członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, przysługuje tym organom prawo kooptacji. Liczba dokoptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczny członków pochodzących z wyboru.

Walne zebranie

§ 20
Najwyższą władzą towarzystwa jest Walne Zebranie członków zwoływane przez Zarząd raz na cztery lata. Walne Zebrania mogą być zwyczajne
i nadzwyczajne.

§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalanie generalnych kierunków działalności towarzystwa,
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności, ustępujących władz towarzystwa,
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. Wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. Nadawanie godności członka honorowego,
6. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązywaniu się towarzystwa,
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał towarzystwa w sprawie wykluczenia, skreślenia, zawieszenia w prawach członka towarzystwa.

§ 22
W Walnym Zebraniu biorą udział:
1. Z głosem stanowiącym: wszyscy delegaci, którzy są członkami zwyczajnymi towarzystwa,
2. Z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 23
O terminie, miejscu i porządku obraz Walnego Zebrania Zarząd towarzystwa zawiadamia delegatów co najmniej na 15 dni przed terminem Zebrania.

§ 24
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd towarzystwa z własnej inicjatywy na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczny członków towarzystwa.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie, Zarząd Towarzystwa zwołuje się najpóźniej w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia wniosku, Obraduje on nad sprawami, dla których został zwołany.

Zarząd towarzystwa

§ 25
1. Zarząd towarzystwa składa się z nie więcej niż 5 osób, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika.
2. Prezes Zarządu wybierany jest w oddzielnym głosowaniu przez Walne Zebranie.
3. Sekretarz powoływany jest przez Zarząd i wchodzi z urzędu w skład Zarządu towarzystwa.
4. W przypadku ustąpienia prezesa Zarządu towarzystwa w czasie kadencji – Zarząd wybiera nowego prezesa spośród członków Zarządu.

§ 26
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie towarzystwa na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania oraz zaleceń PZTri, PZLA, PZKol
i PZSW,
3. Podejmowanie działań w sprawach niezbędnych dla realizacji zadań statutowych towarzystwa,
4. Zarządzanie majątkiem i funduszem towarzystwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5. Uchwalanie kalendarza sportowego, planów działania i planów finansowych towarzystwa,
6. Ocena działalności towarzystwa,
7. Reprezentowanie towarzystwa w Polskim Związku Triatlonu i PZLA, PZKol i PZSW,
8. Powoływanie kadry zawodniczej na imprezy krajowe i międzynarodowe,
9. Powoływanie i odwoływanie sekretarza towarzystwa,
10. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz towarzystwa,
11. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.

§ 27
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego wiceprezes.

Komisja rewizyjna

§ 28
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, sekretarza i członka.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności towarzystwa.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada na Walnym Zebraniu sprawozdania oraz zgłasza wniosek o udzielnie Zarządowi absolutorium.
4. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu oraz innych organów towarzystwa z głosem doradczym.
5. Komisja Rewizyjna przekłada protokoły z przeprowadzonych kontroli Zarządowi, żądając jednocześnie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

Rozdział V

Nagrody i wyróżnienia.

§ 29
Towarzystwo ma prawo nadawać własne odznaki oraz występować o nadanie odznaczeń resortowych i państwowych.

§ 30
Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki ich przyznawania określając odpowiednie przepisy państwowe, resortowe i odrębne regulaminy towarzystwa.

Rozdział VI

Kary.

§ 31
1. Za nieprzestrzeganie statutu i regulaminów towarzystwa, naruszenie zasad współżycia społecznego i działania na szkodę towarzystwa – towarzystwo ma prawo nakładania kar na:
a) Członków Zarządu,
b) Zawodników,
c) Terenów i instruktorów,
d) Sędziów i działaczy.
12. Regulamin oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określają ”Przepisy PZTri. O postępowaniu dyscyplinarnym” oraz przepisy PZLA, PZKol
i PZSW,

Rozdział VII
Majątek i fundusze Związku.

§ 32
1. Majątek towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze:
a) Składki członków towarzystwa,
b) Dotacje,
c) Darowizny,
d) Wpływ z działalności gospodarczej,
e) Inne wpływy uzyskane z działalności statutowej.

§ 34
1. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych towarzystwa upoważniony jest Prezes.
2. W przypadku, gdy Prezes jest stroną umowy bądź porozumienia zawartego
z towarzystwem, dla ważności zaciągania praw i obowiązków majątkowych upoważnieni są: jeden z wiceprezesów oraz członek zarządu.
3. W wyjątkowych sytuacjach, gdy Prezes nie może zawierać oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych towarzystwa, dla ważności zaciągania praw i obowiązków majątkowych upoważnieni są: jeden
z wiceprezesów oraz członek zarządu.

§ 35
Wszelkie postanowienia władz towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku towarzystwa wymagają zgody władzy rejestracyjnej.
§ 36
Zakres i zasady działalności finansowej towarzystwa określają przepisy państwowe, resortowe i uchwały Walnego Zebrania.

Rozdział VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie towarzystwa.

§ 37
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

§ 38
Uchwała o rozwiązaniu się towarzystwa określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek towarzystwa.